Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Ύλη όλων των μαθημάτων του 1 εξαμήνου

Προσοχή! Η παρακάτω ύλη είναι σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών
Περιγραφική Στατιστική
• Εισαγωγή, δεδομένα και στατιστική. Είδη στατιστικών δεδομένων. Μεταβλητές, κατηγορίες αυτών
και κλίμακες μέτρησης.
• Γραφικές τεχνικές περιγραφής ονομαστικών δεδομένων.
• Διερευνητικές μέθοδοι και τεχνικές για την συνοπτική περιγραφή και παρουσίαση αριθμητικών δε‐
δομένων. Ιστογράμματα, ραβδογράμματα και πολύγωνο συχνοτήτων. Φυλλογράφημα, θηκόγραμμα
και αθροιστικά διαγράμματα.
• Εισαγωγή στις χρονοσειρές και τα διαστρωμματικά δεδομένα.
• Μέτρα κεντρικής τάσης και θέσης. Διάμεσος, αριθμητικός, αρμονικός και γεωμετρικός μέσος. Ιδιότη‐
τες των παραπάνω περιγραφικών μέτρων.
• Αριθμητικά μέτρα τάσης και θέσης για ομαδοποιημένα δεδομένα. Υπολογισμός διαμέσου, τεταρτη‐
μορίων και επικρατούσας τιμής για τέτοια δεδομένα.
• Μέτρα κύμανσης: διακύμανση, μέση και τυπική απόκλιση. Ιδιότητες και υπολογισμός για ομαδοποι‐
ημένα δεδομένα.
• Ροπές, μέτρα ασυμμετρίας και κύρτωσης.
• Διμεταβλητοί πληθυσμοί, πίνακες διπλής εισόδου, δεσμευμένες ροπές.
• Ανεξαρτησία και συσχέτιση δύο μεταβλητών. Συνδιακύμανση και συντελεστής συσχέτισης.


Απειροστικός Λογισμός Ι
Εισαγωγή στα σύνολα. Πραγματικοί αριθμοί. Ο Ευκλείδειος χώρος R^2
. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις (ιδιότητες συναρτήσεων, τρι‐
γωνομετρικές, εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις). Σύγκλιση και συνέχεια συναρτήσεων. Παραγώγι‐
ση (παράγωγος συνάρτησης, κανόνες παραγώγισης, διαφόριση, θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού, μελέ‐
τη συναρτήσεων). Ολοκληρώματα (αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, γενικευμένα ολοκληρώματα).


Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα
Εισαγωγικές έννοιες από τη θεωρία συνόλων (έννοιες συνόλου
και απεικόνισης, αλγεβρικές δομές). Ευκλείδειος χώρος (Πραγματική ευθεία, το επίπεδο, ο χώρος R^n, διανύσματα, απεικονίσεις μεταξύ ευκλείδειων χώρων). Διανυσματικός χώρος (Διανυσματικός υπόχωρος, βάσεις, διάσταση, γραμμικές απεικονίσεις). Πίνακες (άλγεβρα πινάκων, αντίστροφος πίνακας, τάξη πίνακα,
όμοιοι πίνακες). Γραμμικές απεικονίσεις και πίνακες. Ορίζουσες. Γραμμικά Συστήματα.


Εισαγωγή στην Ασφάλιση
• Η Έννοια του Κινδύνου
• Ο Μηχανισμός της Ασφάλισης
• Διαχείριση Κινδύνων
• Βασικές Νομικές Αρχές
• Ανάλυση των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
• Βασικοί Τύποι Ασφαλίσεων Ζωής
• Συμβατικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου Ζωής
• Ατομική Ασφάλιση Υγείας
• Ομαδικές Ασφαλίσεις
• Ασφάλιση Πυρός
• Ασφάλιση Αυτοκινήτων
• Λειτουργίες Ασφαλιστικής Επιχείρησης
•Κατηγορίες Ασφαλιστών και Διαμεσολαβούντων


Μικροοικονομική θεωρία
• Εισοδηματικός περιορισμός (Ο εισοδηματικός περιορισμός ‐ Ιδιότητες του συνόλου καταναλωτικών
δυνατοτήτων – Πώς μεταβάλλεται η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού ‐ Τιμή τυποποίησης ‐‐ Φό‐
ροι, επιδοτήσεις και επιβολή δελτίου ‐ Αλλαγές της γραμμής εισοδηματικού περιορισμού).
• Προτιμήσεις (Οι προτιμήσεις του καταναλωτή ‐ Παραδοχές για τις προτιμήσεις ‐ Καμπύλες αδιαφορί‐
ας ‐ Παραδείγματα προτιμήσεων ‐ Ομαλές προτιμήσεις ‐ Οριακός λόγος υποκατάστασης).
• Ωφέλεια (Απόλυτη ωφέλεια ‐ Κατασκευή μιας συνάρτησης ωφέλειας ‐ Παραδείγματα συναρτήσεων
ωφέλειας ‐Παράδειγμα: Καμπύλες αδιαφορίας από μια συνάρτηση ωφέλειας
• Τέλεια υποκατάστατα
• Τέλεια συμπληρωματικά
• Οιονεί γραμμικές προτιμήσεις
• Προτιμήσεις Cobb‐Douglas – Οριακή ω‐
φέλεια ‐ Οριακή ωφέλεια και ΟΛΥ) .
• Επιλογή (Άριστη επιλογή ‐ Η ζήτηση του καταναλωτή ‐ Εκτίμηση των συναρτήσεων ωφέλειας ‐ Συνθή‐
κη ΟΛΥ).
• Ζήτηση (Κανονικά και κατώτερα αγαθά ‐ Καμπύλες ζήτησης ως προς το εισόδημα και καμπύλες Engel
‐ Η καμπύλη ζήτησης ως προς την τιμή και η καμπύλη ζήτησης ‐ Η αντίστροφη καμπύλη Ζήτησης).
• Ζήτηση της αγοράς (Ελαστικότητα και ζήτηση ‐ Ελαστικότητα και έσοδο ‐ Ελαστικότητα και οριακό
έσοδο ‐ Καμπύλες οριακού εσόδου ‐ Ελαστικότητα ως προς το εισόδημα)
• Ισορροπία (Προσφορά ‐ Ισορροπία της αγοράς ‐ Αντίστροφες καμπύλες ζήτησης και προσφοράς)
• Τεχνολογία (Εισροές και εκροές ‐ Περιγραφή των τεχνολογικών περιορισμών ‐ Ιδιότητες της τεχνολο‐
γίες ‐ Οριακό προϊόν ‐ Ο τεχνικός λόγος υποκατάστασης ‐ Φθίνον οριακό προϊόν – Αποδόσεις Κλίμα‐
κας).
• Μεγιστοποίηση του κέρδους (Κέρδη ‐ Βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους ‐ Μακροπρόθε‐
σμη μεγιστοποίηση του κέρδους – Αντίστροφες καμπύλες ζήτησης συντελεστών – Μεγιστοποίηση
κέρδους και αποδόσεις κλίμακας)
• Καμπύλες κόστους (Μέσο κόστος – Οριακό κόστος – Οριακό κόστος και μεταβλητό κόστος)
• Η προσφορά της επιχείρησης (Περιβάλλοντα αγοράς – Αμιγής ανταγωνισμός – Η απόφαση προσφο‐
ράς μίας επιχείρησης –Η αντίστροφη καμπύλη προσφοράς).
• Μονοπώλιο (Μεγιστοποίηση των κερδών – Γραμμική καμπύλη ζήτησης και μονοπώλιο)

Εργαστήριο Υπολογιστών
• Βασικές λειτουργίες στα Windows: Χειρισμός παραθύρων. Χειρισμός Windows Explorer. Δημιουργία,
αντιγραφή, διαγραφή φακέλων. Αρχές καλής οργάνωσης του χώρου στο δίσκο. Χρήση Internet
Explorer και Outlook Express. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Συγγραφή κειμένων με το Word. Βασικά στοιχεία. Μορφοποίηση. Δημιουργία και χειρισμός πινάκων.
Εισαγωγή μαθηματικών συμβόλων ή τύπων στο κείμενο. Δημιουργία διαγραμμάτων. (2 ώρες εργα‐
στηριακή διδασκαλία)
• Εισαγωγή στο Excel: Βασικοί χειρισμοί στο λογιστικό φύλλο. Εισαγωγή τύπων. Βασικές συναρτήσεις.
Επικοινωνία με το Word. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Απλές συναρτήσεις στο Excel: Επανάληψη βασικών συναρτήσεων. Εισαγωγή σε στατιστικές και λογι‐
κές συναρτήσεις. Μορφοποίηση κελιών και Format Painter. Χειρισμός φύλλων (μετονομασία, αντι‐
γραφή, κ.λπ.). Εισαγωγή νέων γραμμών. Ταξινόμηση. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Απλές συναρτήσεις στο Excel (συνέχεια): Επανάληψη και εμπλουτισμός των παραπάνω με νέο παρά‐
δειγμα. Εφαρμογή του $ για την αυτόματη αντιγραφή τύπων. Εισαγωγή στη δημιουργία γραφικών
παραστάσεων. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Σχετικές συχνότητες και γραφικές παραστάσεις στο Excel: Εφαρμογή των παραπάνω στον υπολογισμό
σχετικών συχνοτήτων. Δημιουργία γραφημάτων (κυκλικό, ραβδόγραμμα, γραμμής). (2 ώρες εργα‐
στηριακή διδασκαλία)
• Απλές και αθροιστικές συχνότητες αριθμητικών δεδομένων: Χρήση του Excel για υπολογισμό (σχετι‐
κών) δεξιόστροφων και αριστερόστροφων συχνοτήτων για κατηγοριοποιημένα αριθμητικά δεδομένα.
Δημιουργία γραφημάτων. Επικοινωνία με το Word. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Συναρτήσεις Περιγραφικής Στατιστικής: Κατηγοριοποίηση και υπολογισμός συχνοτήτων αριθμητικών
δεδομένων. Η συνάρτηση FREQUENCY. Το εργαλείο Histogram του Excel. Δημιουργία γραφημάτων.
(2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Συναρτήσεις Περιγραφικής Στατιστικής (συνέχεια) και πίνακες διπλής εισόδου (Pivot Tables): Δημι‐
ουργία και χειρισμός πίνακα διπλής εισόδου. Εφαρμογή στον υπολογισμό συχνοτήτων. Το εργαλείο
Descriptive Statistics για το συνοπτικό υπολογισμό περιγραφικών στατιστικών μέτρων. Η συνάρτηση
COUNTIF. Εφαρμογή στον υπολογισμό συχνοτήτων. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)
• Γραμμική παλινδρόμηση: Υπολογισμός κι εφαρμογή μοντέλου παλινδρόμησης. Διαγράμματα δια‐
σκορπισμού. Συσχέτιση. Κατάλοιπα. Normal probability plot. (2 ώρες εργαστηριακή διδασκαλία)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου