Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για το μάθημα "Κοινωνιολογία", επιλ, 3ου

Για να δείτε την ανακοίνωση της κας Παζαρζή πατήστε ΕΔΩ.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3 ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η συγκεντρωτική ύλη όλων των μαθημάτων αναφέρεται παρακάτω σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός μας.

--ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Βασικές αρχές δημογραφικής ανάλυσης, έννοιες και ορισμοί. Χρονολογική και γενεαλογική ανάλυση. Πηγές και σφάλματα δημογραφικών στοιχείων. Γραφικές απεικονίσεις. Μελέτη της θνησιμότητας, γενεαλογική ανάλυση και ετήσιοι δείκτες. Πίνακες επιβίωσης, θεωρία και εφαρμογές. Ανάλυση γονιμότητας, ετήσιοι δείκτες και χαρακτηριστικά των κατανομών των γεννήσεων. Απογραφικοί δείκτες γονιμότητας. Κατάσταση πληθυσμού. Κατανομή κατά φύλο και ηλικία, πυραμίδες ηλικιών. Σύνθεση του πληθυσμού κατά οικογενειακή κατάσταση, οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Εφαρμογές.

--ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ισολογισμός, Απογραφή, λογιστικό γεγονός

Προσδιορισμός, μέτρηση και εμφάνιση του λογιστικού αποτελέσματος

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως

Λογαριασμός και σχέδιο λογαριασμών

Λογιστική διαδικασία και λογιστικό κύκλωμα

Αναλυτικό, γενικό καθολικό

Ημερολόγιο

Αρχές αποτίμησης και θέματα λογιστικού χειρισμού στοιχείων του ενεργητικού

--ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ

• Διδιάστατες διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Από κοινού συνάρτηση πιθανότητας. Περιθώριες κατανομές. Μέση τιμή συνάρτησης δύο διακριτών τυχαίων μεταβλητών. Δεσμευμένες κατανομές και μέσες τιμές.
• Διδιάστατες συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Περιθώριες κατανομές. Μέση τιμή συνάρτησης δύο συνεχών τυχαίων μεταβλητών. Δεσμευμένες κατανομές και μέσες τιμές. Γεωμετρική πιθανότητα.
• Στοχαστική ανεξαρτησία δύο τυχαίων μεταβλητών. Ιδιότητες ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών. Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Τυχαία δείγματα. Κατανομή διατεταγμένου δείγματος.
• Η από κοινού κατανομή συναρτήσεων τυχαίων μεταβλητών. Κατανομή αθροίσματος, διαφοράς, γινομένου και λόγου δύο τυχαίων μεταβλητών. Μέθοδος μετασχηματισμού. Κατανομή χ2, κατανομή t (Student) και κατανομή F (Snedecor).
• Συνδιακύμανση και συντελεστής συσχέτισης. Ιδιότητες δεσμευμένης μέσης τιμής και διακύμανσης. Καμπύλη παλινδρόμησης.
• Ειδικές πολυδιάστατες κατανομές: πολυωνυμική κατανομή, πολυδιάστατη υπεργεωμετρική κατανομή, αρνητική πολυωνυμική κατανομή, διδιάστατη κατανομή Poisson, πολυδιάστατη κατανομή Dirichlet, διδιάστατη κανονική κατανομή.
• Ροπογεννήτρια, Πιθανογεννήτρια, Χαρακτηριστική συνάρτηση Γεννήτριες συναρτήσεις πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών. Κατανομή αθροίσματος και γραμμικού συνδυασμού ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών. Κατανομή τυχαίου αθροίσματος.
• Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών. Σχεδόν βέβαια σύγκλιση, σύγκλιση κατά κατανομή, σύγκλιση κατά πιθανότητα. Σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ειδών συγκλίσεων. Κεντρικά οριακά θεωρήματα, κανονική προσέγγιση διωνυμικής και Poisson κατανομής. Νόμοι των μεγάλων αριθμών.

--ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

• Απλή κεφαλαιοποίηση – Προεξόφληση
• Ασυνεχής σύνθετη κεφαλαιοποίηση - Προεξόφληση
• Συνεχής σύνθετη κεφαλαιοποίηση - Προεξόφληση
• Ασυνεχείς χρηματικές ροές
• Συνεχείς χρηματικές ροές
• Συστήματα δανείων
• Χρηματοοικονομικά Παράγωγα εργαλεία

-- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι έννοιες και η σημασία του. Κλάδοι του εμπορικού δικαίου. Εμπορικές πράξεις. Ιδιότητα του εμπόρου και συνέπειές της. Εμπορική ικανότητα. Εμπορική επιχείρηση. Η έννοια της εμπορικής εταιρείας. Νομοθεσία εμπορικών εταιρειών και διακρίσεις αυτών. Νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα των εταιρειών αυτών. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες. Η ευθύνη των εταίρων. Διαχείριση εμπορικών εταιρειών. Βιομηχανική Ιδιοκτησία (επωνυμία, σήμα, διακριτικός τίτλος, ευρεσιτεχνία, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών). Ανταγωνισμός (αθέμιτος ανταγωνισμός, ελεύθερος ανταγωνισμός, απαγορευμένες συμπράξεις, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, κατάχρηση οικονομικής εξάρτησης, συγκέντρωση επιχειρήσεων, δικονομικό δίκαιο ανταγωνισμού ). Τραπεζικές και Χρηματιστηριακές Συναλλαγές. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ηλεκτρονική Τραπεζική.

--ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

• Εισαγωγικές Εννοιες. Διάκριση κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης. Εννοια και μέτρηση της φτώχειας. Η έννοια της ανταποδοτικότητας. Λόγοι κρατικής ανάμειξης στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Η προσέγγιση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στην ΕΕ.
• Συστήματα Κοινωνικής προστασίας. Ορισμοί κοινωνικής προστασίας. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS). Αδρά στατιστικά δεδομένα για κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα συγκριτικά με την ΕΕ. Κατηγοριοποιήσεις κοινωνικού Κράτους (Esping Andersen, Ferrera). To Μεσογειακό Κοινωνικό κράτος. Παγκοσμιοποίηση και η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού στην ΕΕ.
• Ασφάλιση Συντάξεων Α: Η Μικροοικονομική προσέγγιση. Θέματα της Ελληνικής Κοινωνικής ασφάλισης όπως αντιμετωπίζονται στα διάφορα στάδια του ασφαλιστικού βίου: (α) Είσοδος στην εργασία (πληρωμή εισφορών, μη μισθολογικό κόστος και η παγίδα της ανεργίας, εισφοροδιαφυγή, κατακερματισμός συστήματος και ωρίμανση ταμείων), (β) το μέσο της καριέρας (αλλαγή εργασίας, εργασία γυναικών, μετανάστευση, ανεργία), (γ) Θεμελίωση δικαιώματος (Μηχανισμοί θεμελίωσης, συντάξεις αναπηρίας, ΒΑΕ, ώριμοι εργαζόμενοι και όρια ηλικίας) (δ) η συνταξιοδότηση (τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ποσοστό αναπλήρωσης, εφ’ άπαξ και επικουρική ασφάλιση) (ε) Ζωή με σύνταξη (Αναπροσαρμογή συντάξεων, ΕΚΑΣ, εργασία συνταξιούχων) (στ) Συντάξεις επιζώντων (ισότητα φύλων, περιορισμοί).
• Ασφάλιση Συντάξεων Β: Η Μακροοικονομική Προσέγγιση. Το ασφαλιστικό ισοζύγιο (Εσοδα-Εξοδα- έννοιες ελλείμματος, Διεθνή λογιστικά πρότυπα). Συστήματα χρηματοδότησης (διανεμητικό – κεφαλαιοποιητικό). Οι συντάξεις και η μακροοικονομία - ποιο είναι το βάρος των συντάξεων; Η γήρανση του πληθυσμού και επιπτώσεις στα ταμεία ασφάλισης. Στρατηγικές αντιμετώπισης του ασφαλιστικού προβλήματος. Η μετανάστευση ως λύση. Πιθανότητες αλλαγών στον τρόπο χρηματοδότησης. Προβλήματα μετάβασης από ένα σύστημα σε άλλο. Η Ελληνική και διεθνής εμπειρία στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.
• Ασφάλιση Υγείας- Ασθένεια. Ιδιαιτερότητες της υγεία και περίθαλψης ως οικονομικά αγαθά. Δημόσια ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα: Ταμεία και ΕΣΥ. Ρόλος ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην παροχή υπηρεσιών και στην ασφάλιση υγείας
• Απασχόληση – Ανεργία. Οικονομικά της Απασχόλησης. Παθητικές και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Ρόλος ασφάλισης ανεργίας.
• Φτώχεια – προστασία εισοδήματος – Λοιπά θέματα. Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και το κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας. Εγγυήσεις ελάχιστων πόρων και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.. Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία.. Στεγαστική προστασία και ρόλος ΟΕΚ.

--ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

• Αντικείμενο, μεθοδολογία και βασικές έννοιες του κλάδου της Κοινωνιολογίας. Σχέσεις της Κοινωνιολογίας με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες
• Οι πρώτοι θεωρητικοί της Κοινωνιολογίας
• Οι κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Karl Marx, Max Weber
• Οι κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Emile Durkheim, G. Simmel, V. Pareto.
• Κύριες κοινωνιολογικές Θεωρήσεις: Λειτουργισμός.
• Κύριες κοινωνιολογικές Θεωρήσεις: Θεώρηση της σύγκρουσης. Θεώρηση της ανταλλαγής.
• Κύριες Kοινωνιολογικές Θεωρήσεις: Θεώρηση της αλληλεπίδρασης. Εθνομεθοδολογία. Φαινομενολογία
• Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών
• Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας: Κύριες θεωρίες
• Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας: Κοινωνικοποίηση.
• Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας: Στάσεις.
• Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας: Κοινωνικές ομάδες

--ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Κεφάλαιο 1. Στοιχειώδης θεωρία συνόλων (14 ώρες): 1.1. Βασικές έννοιες, 1.2. Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα (άπειρο καρτεσιανό γινόμενο, αξίωμα επιλογής, αρχή της καλής διάταξης, αρχή της μαθηματικής επαγωγής, ορισμός, παραδείγματα και ιδιότητες αριθμήσιμων και υπεραριθμήσιμων συνόλων), 1.3. Συστήματα συνόλων (ορισμός σ-αλγεβρών, ιδιότητες)
Κεφάλαιο 2. Πραγματικοί αριθμοί (14 ώρες): 2.1. Αξιώματα πράξεων, διάταξης, πληρότητας, 2.2. Το επεκταμένο σύστημα των πραγματικών αριθμών, 2.3. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών (σύντομη επισκόπηση, σημεία συσσώρευσης, limsup, liminf, διπλές σειρές), 2.4. Ανοικτά και κλειστά σύνολα στο R, 2.5. Σύνολα Borel στο R.
Κεφάλαιο 3. Μετρήσιμες συναρτήσεις (4 ώρες): 3.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις με τιμές στο R (η τυχαίες μεταβλητές), 3.2. Μετρήσιμες συναρτήσεις με τιμές στο
Κεφάλαιο 4. Συναρτήσεις φραγμένης κύμανσης και ολοκλήρωμα Riemann-Stieltjes (8 ώρες): 4.1. Συναρτήσεις φραγμένης κύμανσης, 4.2. ολοκλήρωμα Riemann-Stieltjes με εφαρμογές στη θεωρία πιθανοτήτων
Κεφάλαιο 5. Χώροι μέτρου και χώροι πιθανότητας (8 ώρες): 5.1. Χώροι μέτρου (ορισμός, βασικές ιδιότητες, παραδείγματα), 5.2. Πιθανότητες γινόμενα
Κεφάλαιο 6. Ολοκλήρωμα Lebesque (4 ώρες): 6.1. Ορισμός και βασικές ιδιότητες, 6.2. Σύγκριση με το ολοκλήρωμα Riemann

--ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

• Επισκόπηση της ύλης του μαθήματος. Παραδείγματα. Επίδειξη αριθμητικής ανάλυσης στο Mathematica. Αριθμητική υπολογιστή (αριθμητικά συστήματα, σφάλματα στην αναπαράσταση αριθμών)
• Σημαντικά ψηφία. Απώλεια σημαντικών ψηφίων και τρόποι αποφυγής της. Ανάλυση σφαλμάτων. Διάδοση σφαλμάτων
• Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Μέθοδος απαλοιφής Gauss (απλή, μερική και ολική οδήγηση). Norms διανυσμάτων και πινάκων. Ευστάθεια συστημάτων εξισώσεων και κατάσταση πινάκων
• Επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης συστημάτων γραμμικών εξισώσεων. Γενική επαναληπτική μέθοδος. Μέθοδοι Jacobi και Gauss-Seidel
• Προσέγγιση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων πίνακα. Θεώρημα Gerschgorin. Μέθοδος των δυνάμεων. Εφαρμογή σε PCA
• Τάξη προσέγγισης συνάρτησης. Το πολυώνυμο Taylor. Γενική πολυωνυμική παρεμβολή. Θεώρημα Weierstrass. Μοναδικότητα πολυωνύμου παρεμβολής
• Παρεμβολή Lagrange. Παρεμβολή Newton με διαιρεμένες διαφορές
• Επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων και πολυωνυμική παρεμβολή στον υπολογιστή
• Μη-γραμμικές εξισώσεις. Επαναληπτική προσέγγιση λύσεων. Τάξη σύγκλισης. Μέθοδος διχοτόμησης. Μέθοδος της εσφαλμένης θέσης. Γενική μέθοδος σταθερού σημείου • Μέθοδος Newton-Raphson (N-R). Συνδυασμός με σχήμα Horner για πολυωνυμικές εξισώσεις. Μέθοδος N-R για συστήματα μη-γραμμικών εξισώσεων. Εφαρμογή σε εκτίμηση παραμέτρων μέγιστης πιθανοφάνειας
• Παρεμβολή Newton με ανιούσες (προς τα εμπρός) διαφορές. Αριθμητική παραγώγιση. Μελέτη των επιδράσεων των σφαλμάτων στρογγύλευσης.
• Αριθμητική ολοκλήρωση. Απλοί και σύνθετοι τύποι ορθογωνίου, τραπεζίου, Simpson και 3/8
• Μέθοδος N-R, (αριθμητική) παραγώγιση και ολοκλήρωση στον υπολογιστή

• Επανάληψη (4 ώρες θεωρία)

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα Εξεταστικής

Για να δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής πατήστε ΕΔΩ.

------
Δείτε της πρόταση για το ρεβεγιόν σας την Πρωτοχρονιά στην ενότητα "ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ"
------

Πρόταση Διασκέδασης για ένα φοιτητικό ρεβεγιόν!


Την Πρωτοχρονιά λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου γιορτάζουμε το 2012 στο DOWN TOWN night club (ιερά οδό)! Η μουσική η γνωστή απίστευτη mainstream music, hip hop, rnb, ελληνικά, τσιφτετέλια, live συγκρότημα, και πολλά άλλα για όλα τα γούστα!
Τα πακέτα για εσάς είναι τα εξής:

--Ανά 12-15 άτομα
3 φιάλες ποτό της επιλογής σας
2 σαμπάνιες
2 πιατέλες φαγητά
λουλούδια για το τζέρτζελο :P
600 ευρώ (40 ευρώ το άτομο)

--Ανά 6-8 άτομα
2 φιάλες ποτό της επιλογής σας
1 σαμπάνια
250 ευρώ (31 ευρώ το άτομο)

-- OPEN BAR
Με 50 ευρώ το άτομο πίνετε όσο θέλετε!

Πληροφορίες / κρατήσεις: 6987045144 (what's up)
Δεν είναι απαραίτητη η επίδειξη πάσου.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

A N A K O I N Ω Σ H

Γίνεται γνωστό ότι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου,μετά τις 12.00 και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου,δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων.

Από το Πανεπιστήμιο

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Αξιολόγηση Επιχειρήσεων

Στα "Έγγραφα"(του e-class) έχει αναρτηθεί φάκελος με τη βαθμολογία των εργασιών καθώς και με διευκρινίσεις σχετικά με το bonus που θα πάρετε ανάλογα με τη βαθμολογία που θα πετύχετε στις εργασίες αυτές.

Επίσης, το μάθημα της Τετάρτης 21-12-2011 αναβάλλεται. Η αναπλήρωση του θα ορισθεί μετά από συνενόηση με τους σπουδαστές.

Ανακοίνωση για το μάθημα "Μικροοικονομική Θεωρία"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι από την Τετάρτη 11/1/2012 η διδασκαλία του μαθήματος «Μικροοικονομική Θεωρία» θα διεξάγεται στην αίθουσα ΓΛ105 (κτίριο Γρηγορίου Λαμπράκη 21) κατά τις ώρες 10.15-12.00. Το πρόγραμμα της Παρασκευής παραμένει αμετάβλητο.

Η διδάσκουσα

Αικ. Πανοπούλου

Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στη Λογιστική"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 3ου εξαμήνου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι από την Τετάρτη 11/1/2012 η διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στη Λογιστική» θα διεξάγεται στην αίθουσα 203 κατά τις ώρες 08.15-10.00. Το πρόγραμμα της Παρασκευής παραμένει αμετάβλητο.

Η διδάσκουσα

Αικ. Πανοπούλου

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για το μάθημα "Κατανομές Απώλειας"

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, του 5ου εξαμήνου ότι το μάθημα «Κατανομές Απώλειας» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Από το γραφείο του διδάσκοντος

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Εργασία για το μάθημα "Αριθμητική Ανάλυση"

Αγαπητοί συμφοιτητές,
 ανακοινώθηκε η εργασία του μαθήματος 3ου εξαμήνου και επιλογής "ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ". Για να δείτε την εργασία κάντε κλικ ΕΔΩ
--Ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μεγαλύτερος,  από αυτόν του τελικού γραπτού ή του τελικού γραπτού * 70% και εργασία *30%.
--Κάνουμε 5 από τις 7 ασκήσεις.
--Όλες οι ασκήσεις  (και τα  µέρη τους) είναι βαθµολογικά ισοδύναµες: Καθεµιά από τις 5 που
πρέπει να κάνετε βαθµολογείται µε 2 µονάδες.  
--Προτιµάται το προς παράδοση κείµενο να είναι δακτυλογραφηµένο  (π.χ. σε Word). Για τις
ασκήσεις προγραµµατισµού,  πρέπει να παραδοθεί ο κώδικας C (µαζί  µε εκτύπωση των
αποτελεσµάτων, αν υπάρχουν).     
--Η εργασία πρέπει να παραδοθεί το αργότερο στις 20 Ιανουαρίου 2012. Προτιµάται
η παράδοση να γίνει ηλεκτρονικά (µέσω eclass).  

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Τέλος Ψηφοφορίας /// Νέα Ψηφοφορία!

Η προηγούμενη ψηφοφορία είχε το εξής ερώτημα:

Είστε αισιόδοξοι όσον αφορά την οικονομική κρίση;

Ναι—12 ψήφοι—40%

Όχι—18 ψήφοι – 60%

Η επόμενη ψηφοφορία έχει το εξής ερώτημα:

Ποιο από τα παρακάτω μαθήματα 1ου εξαμήνου θεωρείτε πως είναι το ευκολότερο;

Απει 1

Εφ.Γραμ. Άλγεβρα

Εισαγωγή στην Ασφάλιση

Περιγραφική Στατιστική

Μικροοικονομική

Ανακοίνωση για αύριο

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ανακοινώνω -επειδή όλοι ρωτάτε- πως αύριο στο πανεπιστήμιο δεν θα γίνουν μαθήματα καθώς γιορτάζει ο Άγιος Σπυρίδωνας, πολυούχος του Δήμου Πειραιά.
Θανάσης Χριστοδουλάκης

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα είναι κλειστό λόγω της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του Δήμου Πειραιώς.

Έτσι ανέβηκε στο site της ΠΑΣΠ ΠΑΠΕΙ. Για σιγουριά ας περιμένουμε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για το μάθημα "Οικονομική της Ασφάλισης"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 3ου έτους του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι το μάθημα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου ώρα 2-5 μμ (αίθουσα ΓΛ 205) δεν θα γίνει, λόγω απουσίας του διδάσκοντος στο εξωτερικό.
Οι φοιτητές παρακαλούνται να διαβάσουν τα κεφάλαια 13-16 του John Kay H Αλήθεια για τις Αγορές, όπως και τις σημειώσεις που θα βρουν στο http://epikouros.unipi.gr/eclass/index.php, ενότητες 2 και 3.
Πειραιάς 7 Δεκεμβρίου 2011

Πλάτων Τήνιος

Ανακοίνωση για το μάθημα "Κοινωνικές Ασφαλίσεις"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του δεύτερου έτους του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι τα μαθήματα «Κοινωνικές Ασφαλίσεις» της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου και ώρας 2-4 μμ (αίθουσα 340) και Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου ώρα 12-2 μμ (αίθουσα ΓΛ 405) δεν θα γίνουν, λόγω απουσίας του διδάσκοντος στο εξωτερικό. Αναπλήρωση του μαθήματος θα υπάρξει την Παρασκευή 16/12 στην Αίθουσα ΓΛ204 ώρα 10-12.
Οι φοιτητές παρακαλούνται να διαβάσουν τα κεφάλαια 4, και 8 του βιβλίου Ασφαλιστικό: Μια μέθοδος ανάγνωσης, τα οποία θα είναι αντικείμενο συζήτησης στο μάθημα της Πέμπτης 15/12.
Πειραιάς 7 Δεκεμβρίου 2011

Πλάτων Τήνιος

«Τίμησαν» τον Αλέξη καίγοντας το κέντρο

Τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό, Επ. Κορκονέα, και κάποιοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του βάζοντας φωτιά στο κέντρο της Αθήνας και μετατρέποντας σε πεδίο μάχης το Σύνταγμα. Ομάδες κουκουλοφόρων παρεισέφρησαν στην πορεία εκατοντάδων μαθητών και ξεκίνησαν τον «πόλεμο» με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από τη Βουλή.

Τα εκτεταμένα επεισόδια από το κέντρο, που μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο μέσω των ειδησιογραφικών πρακτορείων, έγιναν σε δύο φάσεις.

Την πρώτη φορά, όταν ο κύριος όγκος της φοιτητικής και μαθητικής πορείας ολοκληρώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι, κουκουλοφόροι βγήκαν από την πορεία και μέσω της Σταδίου έφτασαν στο Σύνταγμα για την αναμέτρησή τους με τα ΜΑΤ. Τότε ξεκίνησαν οι μεγάλες καταστροφές σε βιτρίνες καταστημάτων και τραπεζών, σταθμευμένα αυτοκίνητα και στα μάρμαρα της πλατείας Συντάγματος, τα οποία οι άγνωστοι νεαροί έσπασαν με σφυριά για να χρησιμοποιήσουν κατά των αστυνομικών.

«Τίμησαν» τον Αλέξη καίγοντας το κέντρο

Επί αρκετή ώρα έξω από τη Βουλή πραγματοποιούνταν πραγματική μάχη με τις μολότοφ να πέφτουν βροχή προς τα ΜΑΤ. Μάλιστα, οι Εύζωνοι απομακρύνθηκαν κακήν κακώς από τις σκοπιές τους καθώς υπήρχε ο φόβος να καούν ζωντανοί.

Οι νεαροί εκτός από βόμβες μολότοφ, εκσφενδόνιζαν βροχή από νεράτζια, πέτρες, καδρόνια, κομμάτια μάρμαρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών, προσπαθώντας να απωθήσουν τους κουκουλοφόρους προς την Ερμου και την Καραγιώργη Σερβίας στην κάτω πλευρά της πλατείας και προς την Πανεπιστημίου.

Για αρκετή ώρα οι νεαροί είχαν οχυρωθεί στα σκαλιά της πλατείας και μπροστά από τα κεντρικά ξενοδοχεία, τα οποία για ακόμη μια φορά έμειναν κλειστά υπό το φόβο βανδαλισμών.

Το κέντρο επί πολλές ώρες είχε παραλύσει καθώς τουρίστες και καταναλωτές απέφευγαν να μετακινηθούν με τα πόδια. Για ακόμη μια φορά οι έμποροι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα ειδικά σε μια περίοδο εορταστική, όπου η κίνηση στα μαγαζιά τους είναι αυξημένη.

Η δεύτερη φάση των επεισοδίων έγινε το βράδυ, κατά τη διάρκεια μεγάλης συγκέντρωσης αντιεξουσιαστών όταν ομάδες κουκουλοφόρων πέταξαν δεκάδες μολότοφ μετατρέποντας και πάλι σε πεδίο μάχης τη Βουλή. Περισσότεροι από 15 τραυματίες, κυρίως αστυνομικοί και δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πορείες
Πορείες στη μνήμη του Αλέξη, αλλά και επεισόδια έγιναν σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Σε κυνηγητό μεταξύ ταραξιών και αστυνομίας εξελίχθηκε η συγκέντρωση και πορεία εκατοντάδων μαθητών χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ έγιναν και δύο συλλήψεις ανηλίκων για διατάραξη κοινής ειρήνης. Ειδικότερα, τέσσερις φορές στη διάρκεια της πορείας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ομάδες νεαρών προκάλεσαν επεισόδια, βάζοντας φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, προκαλώντας φθορές σε υποκαταστήματα τραπεζών και σταθμευμένα αυτοκίνητα, και εκσφενδονίζοντας πέτρες κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός Αλέξης Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στα Εξάρχεια από το όπλο του Επ. Κορκονέα, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Ο συγκατηγορούμενός του Β. Σαραλιώτης, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 χρόνων για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία και πρόσφατα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: Ημερησία online

Ανακοίνωση

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου ότι
την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και την
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.00 δε θα
πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων στο αμφιθέατρο
«Αθ. Κανελλόπουλος» λόγω της προγραμματισμένης ορκωμοσίας των
πτυχιούχων.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για την εκδρομή στο Bansko

Οι δηλώσεις είναι μέχρι την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου! Κάντε τις κρατήσεις σας στο 6987045144

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για το μάθημα "Θεωρία Αξιοπιστίας"

Το μάθημα "Θεωρία Αξιοπιστίας" του 5ου εξαμήνου στο εξής θα διδάσκεται στην αίθουσα Β102 (Α όροφος, Νεοκλασικό κτήριο) την ίδια ημέρα και ώρα (Πέμπτη, 16.00 - 19.00).

Ο Διδάσκων, Επικ. Καθ. Μ.Μπούτσικας

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ W ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, σας περιμένουμε στο W night club Athens για την πρώτη εκδήλωση του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης που γίνεται χωρίς να εμπλέκεται καμία παράταξη! Η τιμή είναι 100 ευρώ το μπουκάλι (16 ευρώ το άτομο).
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο: 6987045144 (what's up)
Να είστε εκεί!

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Τι είπε η αγγλική τράπεζα για την οικονομική κατάσταση των PIIGS!

Βέβαιη θεωρεί την χρεοκοπία της χώρας μας η τράπεζα της Αγγλίας καθώς το 2016, δίνει πιθανότητα χρεοκοπίας 100%! Ακριβώς! Σειρά με σαφώς πολύ μικρότερες πιθανότητες παίρνουν: η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία καθώς και η Ιρλανδία... Εδώ θέλω να θυμίσω στους συμφοιτητές μου, τον όρο PIGS που προήλθε από τα αρχικά των χωρών κατά σειρά της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας όπως και της Ισπανίας στην αγγλική γλώσσα. Ο όρος αυτός δημιουργήθηκε λοιπόν το 1996 λόγω της έναρξης της Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Ο τότε πορτογάλος υπουργός οικονομικών παρακάλεσε να μην συνεχίσουν τα μέσα να χρησιμοποιούν αυτό τον όρο διότι προσβάλλουν αυτές τις 4 χώρες. Συνέχισαν λοιπόν ακάθεκτοι να χρησιμοποιούν τον παραπάνω όρο εκτός των Financial Times. Τέλος, το PIGS έγινε PIIGS λόγω της Ιρλανδίας... Άρα...

Αν συγκρίνουμε λοιπόν, την τότε συμπεριφορά της Αγγλίας με την τωρινή μπορούμε σαφώς να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μία αγγλική προπαγάνδα εναντίων αυτών των τεσσάρων χωρών αλλά τώρα ειδικά της Ελλάδας.

Θανάσης Χριστοδουλάκης

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Γιάννης Πλούταρχος με 21 ευρώ το άτομο για αύριο Παρασκευή 02/12

Αύριο είναι Παρασκευή και ο Γιάννης Πλούταρχος θα μας κάνει να μάθουμε τι σημαίνει διασκέδαση μαζί με τους Otherview και τον Κωνσταντίνο Γαλανό στο Cosmos stage! Η τιμή είναι μόνο 21 ευρώ το άτομο (η τιμή αφορά τραπέζι με μπουκάλι)!! Κάντε Κράτηση τώρα!!!
τηλέφωνο κρατήσεων: 6987045144ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ


Οδηγίες για άντρες


1. Πηγαίνετε μέχρι το μηχάνημα

2. Κατεβάστε το παράθυρο

3. Βάλτε την κάρτα σας στο μηχάνημα και πληκτρολογήστε το Pin σας

4. Πληκτρολογήστε το .......ποσό που θέλετε

5. Πάρτε την κάρτα σας, τα χρήματα και την απόδειξη

6. Ανεβάστε το παράθυρο

7. Απομακρυνθείτε

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οδηγίες για γυναίκες

1. Πηγαίνετε μέχρι το μηχάνημα

2. Κάντε όπισθεν, για να ευθυγραμμίσετε το παράθυρο του αυτοκινήτου σας με το μηχάνημα

3. Ξανανάψτε τη μηχανή που έχει σβήσει

4. Κατεβάστε το παράθυρο

5. Βρείτε την τσάντα σας και αδειάστε όλο το περιεχόμενό της στη θέση του συνοδηγού για να βρείτε την κάρτα σας.

6. Βρείτε την τσαντούλα με το μεικ-απ και διορθώστε το μεικ-απ σας στον καθρέφτη του αυτοκινήτου

7. Προσπαθήστε να βάλετε την κάρτα στο μηχάνημα

8. Ανοίξτε την πόρτα για να έχετε καλύτερη πρόσβαση προς το μηχάνημα, λόγω της μεγάλης απόστασης που το χωρίζει από το αυτοκίνητο

9. Βάλτε την κάρτα

10. Βγάλτε την κάρτα και ξαναβάλτε τη με το σωστό τρόπο

11. Ανοίξτε πάλι την τσάντα σας για να βρείτε την ατζέντα σας όπου έχετε γραμμένο το Pin, στη μέσα πίσω σελίδα

12. Πληκτρολογήστε το Pin σας

13. Πατήστε την ακύρωση και ξαναπληκτρολογείστε το Pin, σωστά αυτή τη φορά

14. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε

15. Ξαναελέγξτε το μεικ-απ στον καθρέφτη του αυτοκινήτου

16. Πάρτε τα χρήματα και την απόδειξη

17. Ξαναδειάστε την τσάντα σας για να βρείτε το πορτοφόλι σας όπου θα βάλετε τα χρήματα

18. Τοποθετείστε την απόδειξη στο πίσω μέρος του βιβλιαρίου επιταγών

19. Ξαναελέγξτε το μακιγιάζ στον καθρέφτη το αυτοκινήτου

20. Προχωρήστε περίπου 2 μέτρα

21. Κάντε όπισθεν, μέχρι το μηχάνημα

22. Πάρτε την κάρτα σας

23. Ξανααδειάστε την τσάντα σας για να βρείτε τη θήκη της κάρτας και τοποθετείστε την κάρτα μέσα στην κατάλληλη σχισμή

24. Ξαναελέγξτε το μακιγιάζ στον καθρέφτη του αυτοκινήτου

25. Ξανανάψτε τη μηχανή που έχει σβήσει

26. Προχωρήστε 10-12 χιλιόμετρα

27. Λύστε το χειρόφρενο!!!

Καλό μήνα!

Σας εύχομαι καλό μήνα! Ο προηγούμενος Δεκέμβρης ήταν ένας μήνας γεμάτος πλήξη, στεναχώρια, άγχος και οικονομική στενότητα στο κάθε σπίτι. Ας το αλλάξουμε φέτος που είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα με θέληση και αισιοδοξία!
Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλές γιορτές, και ας ελπίσουμε ότι το 2012 θα μας φέρει ευτυχία, και πάνω από όλα υγεία!
Θανάσης Χριστοδουλάκης

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση

Ανακοινώθηκε από τον κ. Κοφίδη ότι η αυριανή διάλεξη της αριθμητικής ανάλυσης ( 3ου εξαμήνου) καθώς και το εργαστήριο υπολογιστών (1ου εξαμήνου) αναβάλλονται.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για τους φοιτητές με μητρώο Σ/09, από τη γραμματεία

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος με μητρώο Σ/09 ότι:

α) στις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2011-12 εφόσον το επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν ένα επιπλέον μάθημα, δηλ. σύνολο μαθημάτων έξι (6).
β) τα μαθήματα αγγλικά 5 και αγγλικά 6 του 5ου και 6ου εξαμήνου θα διδαχθούν αντίστοιχα στο 6ο και 7ο εξάμηνο.
Επισημαίνεται ότι στο 7ο εξάμηνο στις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2012-2013, θα επιλέξουν ένα μάθημα λιγότερο, δηλ. σύνολο μαθημάτων 5.

Τέλος Ψηφοφορίας /// Νέα Ψηφοφορία!

Σε ποιο έτος είστε;
1 έτος – 24 ψήφοι – 25%
2 έτος – 30 ψήφοι – 31%
3 έτος – 15 ψήφοι – 15%
4 έτος – 6 ψήφοι – 6%
5 έτος – 8 ψήφοι – 8%
6 έτος – 2 ψήφοι – 2%
7 έτος – 3 ψήφοι – 3%
8 (++) έτος – 7 ψήφοι – 7%
Σύνολο ψήφων: 95

Επόμενη δημοσκόπηση:
Είστε αισιόδοξοι όσον αφορά την οικονομική κρίση;
Ναι/ Όχι

Εκδρομή στο Bansko!

Εκδρομή στο Bansko για μία χειμερινή απόδραση είναι ότι πρέπει!
Η περίοδος είναι 15 Δεκεμβρίου - 19 Δεκεμβρίου
Το πακέτο περιλαμβάνει:
 • Μεταφορές - Μετακινήσεις με πολυτελή λεοφορεία
 • 5ήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εσωτερική πισίνα και spa center
 • καθημερινό ΠΡΩΙΝΟ αλλά και δείπνο σε μπουφέ
 • ξέφρενα parties στα καλύτερα clubs του Bansko
 • Εκπτώσεις στα εστιατόρια, ενοικιάσεις ski, και υπαίθριες δραστηριότητες!
Όλα αυτά, με μόνο 155 ευρώ το άτομο! Και το σημαντικότερο; ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ!
Για πληροφορίες, στείλτε mail στο stat.papei@gmail.com ή πάρτε στο 6987045144
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ε-βιβλιοθήκη σημειώσεων

Μία ανακοίνωση από την Π.Α.Σ.Π.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι σημειώσεις που παρέχουν οι παρατάξεις στα τραπεζάκια τους για τα μαθήματα είναι πάντα πολύ χρήσιμες. Η πρωτοποριακή ιδέα όμως έρχεται από την ΠΑΣΠ Πα.Πει. η οποία δημιούργησε την πρώτη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σημειώσεων η οποία είναι όμως προσβάσιμη σε όλους, και όχι μόνο σε μέλη της ΠΑΣΠ.
 • Η e-βιβλιοθήκη αυτή περιέχει:
 • Ανακοινώσεις μαθημάτων και τμήματος
 • Περιγραφές μαθημάτων
 • Προτεινόμενα θέματα (SOS)
 • Ύλη μαθημάτων
 • Παλαιότερα θέματα εξεταστικών
 • Σημειώσεις παράδοσης
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων (σημειώσεις , διαφάνειες κτλπ).

Σκοπός της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης είναι να βοηθήσει πραγματικά τους φοιτητές με το διάβασμα τους. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη: Ο χρήστης για να έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη χρειάζεται να δηλώσει ένα username,password,e-mail και στη συνέχεια μπορεί να κάνει την εγγραφή στο μάθημα που τον ενδιαφέρει.

Συμπερασματικά κάθε φοιτητής του Πανεπιστημίου Πειραιά μπορεί να αποκτήσει μια πλήρης εικόνα για το κάθε μάθημα αλλά και μέσω της ανταλλαγής αρχείων μπορεί να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική-επιστημονική περιοχή συζητήσεων για πανεπιστημιακά μαθήματα.

Η υπηρεσία είναι σε πιλοτικό στάδιο, καθώς θα προστεθούν κι άλλες δυνατότητες.

http://library.pasp-papei.gr/

Πρεμιέρα Οικονομόπουλος - Βανδή - Κοκκίνου!!

Πρεμιέρα θα κάνουν αυτή την Παρασκευή ο Νίκος Οικονομόπουλος με τη Δέσποινα Βανδή και την Έλλη Κοκκίνου στο Fever!!
Και ναι για σας έχουμε προσφορές ακόμα και στην πρεμιέρα αυτή!!!
Κρατήσεις: 6987045144

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για τα ΜΜΜ

Για Τρίτη 22/11

ΜΕΤΡΟ στάση εργασίας 12:00 έως 16:00
ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικός) στάση εργασίας 12:00 έως 16:00
ΤΡΑΜ στάση εργασίας 12:00 έως 16:00
Τα υπόλοιπα μέσα (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Προαστιακός, ΤΑΞΙ) κινούνται κανονικά


Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Σεμινάριο


Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας προσκαλεί
την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 και ώρες 13.00 - 17.00 στην εκδήλωση με θέμα:
"Social Networking - Γνωρίστε τη Virtual Κοινότητα και αυξήστε τις πιθανότητές σας στην
αγορά εργασίας!"
Agenda:
· The Network Community, Oι συνήθειες που άλλαξαν την Επαγγελματική και Εταιρική
Επικοινωνία (New Age Media Ethics)
· Η διαχείριση της πληροφορίας στον 21ο αιώνα.  Πώς να προσεγγίσετε το κοινό σας
(Information Management)
· Τα Social Media στη Διαχείριση Επαγγελματικού Προφίλ (Reputation Management)
· Δημιουργήστε την επαγγελματική σας ταυτότητα online & offline (image making through
social media)
· Δίκτυα, Προφίλ Ταυτότητα. Πώς να προβάλλετε & να διαχειριστείτε την ταυτότητά σας online
· Πώς να προστατεύσετε την εικόνα σας online (Digital Reputation Management)
Social Marketing.
· Πώς να κάνετε μια καμπάνια υπέρ σας, δημιουργώντας επαγγελματικές ευκαιρίες (web events)
Ομιλητής: Δρ. Δέσποινα Πρίνια - Επικοινωνιολόγος
Δηλώσεις Συμμετοχής στο 210 414 2562 και στο gdiasyn@unipi.gr
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
(Πορτοκαλί Αμφιθέατρο)
Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Φιάλη στο Villa με 15 ευρώ το άτομο!!!

Κλείστε τραπέζι στο Villa στον Πειραιά με 15 ευρώ το άτομο μόνο!!!
Τηλέφωνο κρατήσεων 6987045144
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6Ajn3xmDYkgqp0WWjzTD4RY4z54_cU05zUxmgWq-E5ZaQFCPPMghPFeIy

Προσφορές για όλα τα clubs και τις πίστες!!!

Απίστευτες προσφορές για όλα τα clubs και τις πίστες της Αθήνας και του Πειραιά!!! Το Σαββατοκύριακο ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ!!!!
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6987045144 (what's up)

http://www.greek-radar.gr/wp-content/uploads/2011/03/night-club.jpg

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Γίνε μέλος στο blog του τμήματός μας!!

Γίνε μέλος στο blog της σχολής μας!! Στη δεξιά στήλη πάτα στο "Γίνετε μέλος αυτού του ιστότοπου".
Σας ευχαριστώ

Η οικονομική κρίση στο φοιτητικό περίγυρο

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ"
Ένα άρθρο που αφορά όλους μας

Είμαι φοιτητής όπως ενδεχομένως να έχετε διαβάσει στα προηγούμενα άρθρα μου. Αυτό λοιπόν που παρατηρώ είναι απερίγραπτο. Οι φοιτητές εδώ σπουδάζουν και δουλεύουν ταυτόχρονα προκειμένου να βοηθήσουν την οικογένειά τους οικονομικά. Με τη δουλειά όμως πολλές φορές χάνουν μαθήματα και πολύτιμες ώρες μελέτης, πράγμα που τους κάνει να καθιστερούν να βρεθούν στον τελικό τους προορισμό που είναι το πτυχίο. Έτσι όμως θα παραμείνουν για περισσότερο καιρό στον τόπο φοιτησής τους με αποτέλεσμα οι οικογένεις να συνεχίζουν να βοηθούν με τη συμμετοχή τους. Μήπως έτσι είναι "πάνω- κάτω" το ίδιο πράγμα για τους γονείς; Θα μπορούσαμε κάπου εδώ να σημειώσουμε ότι οι φοιτητές έχοντας την καλή θέληση να βοηθήσουν τους γονείς δεν σκέφτονται τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτή η πράξη τους και για όλα αυτά φταίει το σύστημα που μας έφτασε σε αυτό το αδιέξοδο. Η περιβόητη αυτή οικονομική κρίση ωθεί τους φοιτητές να κάνουν αυτές τις βιαστηκές κινήσεις χωρίς ακόμα να σκεφτονται ότι και να περάσουν κάποια μαθήματα τότε αυτά δεν θα είναι με καλό βαθμό βγάζοντας έτσι ένα πτυχίο με χαμηλό βαθμό. Τι σημαίνει αυτό; Να μήν μπορούν να κάνουν ένα καλό μεταπτυχιακό! Δηλαδή αυτό το φαινόμενο έχει συνέπειες σε όλη τους τη ζωή. Μπορεί να φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά έτσι όμως έχει η κατασταση.
Αυτό λοιπόν που μπορεί να κάνει ένας φοιτητής αν θέλει να βοηθήσει τους γονείς του είναι να δουλεύει μόνο τα σαββατοκύριακα προκειμένου να του μένει χρόνος για μελέτη και για να ζήσει τη φοιτητική ζωή με τους υπόλοιπους συμφοιτητές του. Η φοιτητική ζωή δεν απαιτεί χρήματα. Μπορούν να μαζεύονται οι συμφοιτητές σε ένα φοιτητικό σπίτι βλέποντας μια ταινία, τρώγοντας ένα μεζέ και παίζοντας ένα παιχνίδι. Αυτό έχει να επιφέρει χαρά, διασκέδαση και κοινωνικοποίηση στους φοιτητές. Εξ' άλλου οι περισσότεροι φοιτητές γιατί δεν ξαναδίνουν εξετάσεις αν περάσουν σε διαφορετική πόλη από αυτή της μόνιμης διαμονής τους; Για να βιώσουν τη φοιτητική ζωή. Και λέω οι περισσότεροι διότι οι υπόλοιποι δεν ξαναδίνουν εξετάσεις για να μην ξανα περάσουν το γολγοθά του άγχους.
Όπως παρατηρούμε η οικονομική κρίση έχει μπει για τα καλά στο βίο μας και απ' ότι φαίνεται θα φύγει στις 31 Φεβρουαρίου του 2020 (αφού οι πολιτικοί λένε ότι θα φυγει σε 10 χρόνια). Ας μην ακούμε λοιπον αερολογίες για το πότε θα φύγει η κρίση από τη ζωή μας - εδώ έλεγαν ότι θα βγαίναμε μέσα σε 100 ημέρες- και να κοιτάμε το μέλλον.
Θανάσης Χριστοδουλάκης

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Ξεπεράσαμε τις 200 αναρτήσεις και τις 46000 προβολές σελίδων!!!

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας έστω για αυτούς τους 6 μήνες αλλά και για την συμμετοχή σας στις δημοσκοπήσεις του blog που όσο να 'ναι μας δίνουν κάποιες σημαντικές πληροφορίες!
Σας ευχαριστώ και πάλι,
Θανάσης Χριστοδουλάκης

Θέματα εξετάσεων για το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" 2ου εξαμ.

Για να κατεβάσετε τα θέματα των εξετάσεων για το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" του 2ου εξαμήνου πατήστε ΕΔΩ.

Θέματα εξετάσεων για το μάθημα "Αριθμητική Ανάλυση" 3ου εξαμ.

Για να κατεβάσετε τα θέματα της Αριθμητικής Ανάλυσης του 3ου εξαμήνου πατήστε ΕΔΩ.

Εδώ Πολυτεχνείο....

Σήμερα στις 20.00 θα μεταδοθει εκπομπη απο το διαδικτυακο ραδιοφωνικο σταθμο της ΠΑΣΠ Πανεπιστημιου Πειραιως με αφορμη την 38η επετειο της εξεγερσης του Πολυτεχνειου!!!Μαζι μας θα ναι Στεφανος Τζουμακας μελος της συντονιστικης επιτροπης των αγωνιστων φοιτητων του Πολυτεχνειου!!!Σε μια εποχη που βιωνουμε τη βαθυτερη κριση σε κοινωνικο,οικονομικο,πολιτικο επιπεδο και η αναγκη για αγωνα ειναι πιο επιτακτικη απο ποτε πρεπει ΕΙΔΙΚΑ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΓΕΝΙΑ περα απο χρωματισμους και ιδεολογικες αγγυλωσεις, να βγει μποστα και να δωσει μαχη για τα θεμελιωδη αιτημα εκεινης της εποχης ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ που πλεον δεν ειναι δεδομενα και κεκτημενα για κανεναν...


Ήταν μία ανακοίνωση της Πασπ Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για το μάθημα "Κοινωνικές Ασφαλίσεις"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 2ου έτους του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι το μάθημα της Παρασκευής 18/11 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ» (αίθουσα ΓΛ 405, 1200-1400) δεν θα γίνει, λόγω απουσίας του διδάσκοντος.

Οι φοιτητές μπορούν να διαβάσουν τις σημειώσεις που θα βρουν στο http://epikouros.unipi.gr/eclass/index.php, ενότητα 2. Επίσης τα κεφάλαια 8 και 9 του βιβλίου Π.Τήνιος, 2010, Ασφαλιστικό: μια μέθοδος ανάγνωσης..

Πειραιάς 14 Νοεμβρίου 2011

Πλάτων Τήνιος

Ανακοίνωση για το μάθημα "Οικονομική της Ασφάλισης"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 3ου έτους του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι το μάθημα της Παρασκευής 18/11 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (αίθουσα ΓΛ 205, ώρα 1400-1700) δεν θα γίνει, λόγω απουσίας του διδάσκοντος.

Οι φοιτητές μπορούν να διαβάσουν τις σημειώσεις που θα βρουν στο http://epikouros.unipi.gr/eclass/index.php, ενότητα 1 και 2. Σημειώνεται επίσης ότι σειρά βιβλίων που έχουν σχέση με εργασίες έχουν κατατεθεί σε κλειστή συλλογή στην βιβλιοθήκη (υπόγειο του κεντρικού κτιρίου).

Πειραιάς 14 Νοεμβρίου 2011

Πλάτων Τήνιος

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Πρόκειται για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας ή όχι;

Κατά τη γνώμη μου, σαφώς και πρόκειται για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας η κυβέρνηση Παπαδήμου. Πρόκειται για έναν παντογνώστη στην κυριολεξία του οικονομικού κλάδου καθώς έχει τελέσει διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και υποδιευθυντής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το οποίο παίζει σαφώς σημαντικό ρόλο. Ο κος Παπαδήμος σε δήλωσή του ανέφερε ότι δεν είναι πολιτικός πράγμα που σημαίνει ότι δεν βλέπει τη χώρα μας πολιτικά αλλά ως έναν οργανισμό που τείνει προς την πτώχευση και θα τον βοηθήσει να δει την κρίση μας με άλλο μάτι και να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη. Προφανώς η νέα αυτή κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας έχει προκαλέσει την ελληνική κοινή γνώμη αφού αποτελείται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ακροδεξιά το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει κανένα πλήρως αριστερό κόμμα. Πράγματι, είναι λάθος αυτό θεωρώ αφού μιλάμε για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση με αυτόν τον ηγέτη θα μας πάει μπροστά...

Θανάσης Χριστοδουλάκης

Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο για τον εορτασμό της επετείο του Πολυτεχνείου

Γίνεται γνωστό ότι, το Πανεπιστήμιο θα παραμείνε ι κλειστό
από 15/11/2011 ημέρα Τρίτη μέχρι και 17/11/2011 ημέρα Πέμπτη,
λόγω της συμμετοχής του στον τριήμερο εορτασμό της επετείου του
Πολυτεχνείου. .

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Νέο σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Γράφει ο Γ. Μπαμπινιώτης στο "Βήμα"
Το νέο σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ που προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας και τού οποίου τα κύρια σηµεία δόθηκαν στο «Βήµα» (23 Οκτωβρίου) έχει αρκετά θετικά στοιχεία, αλλά συνολικά κινείται προς λάθος κατεύθυνση. Ας πούµε πρώτα τα θετικά στοιχεία. Αυτά είναι: α) η µείωση των εξεταζοµένων µαθηµάτων, β) ο συνυπολογισµός τής βαθµολογίας των δύο τελευταίων τάξεων τού Λυκείου, γ) η καθιέρωση µιας γενικής δοκιµασίας (τεστ) γνώσεων / δεξιοτήτων, δ) η εξέταση βάσει µιας ευρύτερης ύλης, ε) ο προσδιορισµός τού ύψους βαθµολογίας εισαγωγής (τού συντελεστή βαρύτητας) από τα οικεία τµήµατα (εφόσον δεν καταργηθούν…) των ΑΕΙ.

Το σύστηµα που προτείνεται είναι –σε γενικές γραµµές– ένα β’ σενάριο εισαγωγής στα ΑΕΙ που περιελήφθη στο τελικό πόρισµα τού Εθνικού ∆ιαλόγου για την Παιδεία, προερχόµενο από πρόταση τού (τότε) Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. ∆εν είναι, δυστυχώς, το σύστηµα που κυρίως προτάθηκε για εισαγωγή στα ΑΕΙ, το οποίο στηρίζεται σε µια διαφορετική λογική, στην επίλυση των δύο καίριων προβληµάτων:

α) τού κοινωνικά απάνθρωπου και παιδευτικά αναξιόπιστου χαρακτήρα τού ισχύοντος συστήµατος, και β) τής επαναφοράς τού Λυκείου σε καίρια µορφωτική βαθµίδα, αντί τής φροντιστηριακής (και µάλιστα αποτυχηµένης γενικά) λειτουργίας που έχει σήµερα.

Το πρώτο µείζον πρόβληµα που δεν λύνεται από το προτεινόµενο σύστηµα είναι ο απάνθρωπος και αναξιόπιστος χαρακτήρας του, έστω και αν θεωρείται –και είναι εν πολλοίς– ένα αδιάβλητο σύστηµα. Είναι απάνθρωπο το ισχύον σύστηµα γιατί σε µία και µόνο εξέταση για ένα ολόκληρο έτος και εντός 3 ωρών κρίνεται, σε περίπτωση αποτυχίας που µπορεί να προέλθει και από ένα µόνο µάθηµα, το µέλλον ενός νέου ανθρώπου µε πάµπολλες οικονοµικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Είναι και αναξιόπιστο, γιατί πολλοί επιτυγχάνοντες δεν είναι πάντοτε οι καταλληλότεροι για επιτυχηµένες επιστηµονικές σπουδές ούτε πολλοί αποτυγχάνοντες µειονεκτούν, στην πραγµατικότητα, έναντι όλων αυτών που πέτυχαν! Κι αυτό γιατί το ισχύον σύστηµα δεν επιλέγει µε αξιοπιστία τα καλύτερα µυαλά, τα πιο δηµιουργικά. Επιλέγει µε βάση κυρίως την ικανότητα αποµνηµόνευσης και αναπαραγωγής όγκων πληροφοριών χωρίς ικανότητες κριτικής σκέψης, σύνθεσης και εµβάθυνσης. Το µόνο καλό που έχει –σε µεγάλο βαθµό– είναι ένα αίσθηµα ασφαλείας και αντικειµενικότητας (που κι αυτό ακόµη µπορεί να κλονισθεί αν η επιτήρηση στις εξετάσεις δεν γίνεται µε τη δέουσα υπευθυνότητα σε µικρές ιδίως γεωγραφικές περιοχές ή αν τα γραπτά των µαθητών κάποιων σχολείων κριθούν υπερβολικά αυστηρά λόγω δήθεν τής οικονοµικής στάθµης των µαθητών ορισµένων προνοµιούχων περιοχών ή σχολείων).

Το δεύτερο, εξίσου µεγάλο αν όχι µεγαλύτερο, µειονέκτηµα τού ισχύοντος που διατηρείται και στο προτεινόµενο σύστηµα είναι ότι εξακολουθεί να διατηρεί το Λύκειο ως φροντιστήριο προετοιµασίας για τα ΑΕΙ. Ωστόσο, πρόκειται ως γνωστόν για ένα αποτυχηµένο φροντιστήριο, απαξιωµένο στη συνείδηση των µαθητών και των γονέων προς όφελος τού ιδιωτικού φροντιστηρίου που –µε την πλήρη προσαρµογή του στο ισχύον σύστηµα– έχει αποκτήσει κύρος, αξιοπιστία και τείνει στην πράξη να υποκαταστήσει τη µάθηση στο σχολείο. Το τραγικό είναι ότι έχει αχρηστευθεί στην πράξη το µορφωτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών στο Λύκειο που κρίνονται µε µόνο κριτήριο το πόσο καλοί είναι σε σχέση µε τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Η λύση είναι αυτό που προτείναµε στον Εθνικό ∆ιάλογο για την Παιδεία: Η δηµιουργία ενός εθνικού εξεταστικού φορέα στον οποίο θα εξετάζονται οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ (κάτι σαν το ΑΣΕΠ ή τους αντίστοιχους εξεταστικούς φορείς στην Αγγλία και αλλού). Σ’ αυτόν οι υποψήφιοι φοιτητές θα µπορούν να δίνουν εξετάσεις µέχρι και 3 φορές τον χρόνο, εφόσον χρειασθεί να βελτιώσουν τη βαθµολογία τους σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα (µε ανάλογη µείωση των µορίων εισαγωγής σε κάθε επανάληψη τής εξέτασης). Ετσι θα γίνει πιο ανθρώπινο το σύστηµα των εξετάσεων και κάθε υποψήφιος θα ρυθµίζει τον χρόνο εισαγωγής στο επιθυµητό τµήµα και µόνον (και όχι όπου τύχει να βρεθεί) ανάλογα µε τον χρόνο προετοιµασίας και τις πραγµατικές του ικανότητες, χωρίς οι εισαγωγικές εξετάσεις να αποτελούν µείζον πρόβληµα σε πανελλήνια κλίµακα. Με αυτόν τον τρόπο το Λύκειο θα απελευθερωθεί από τον φροντιστηριακό του ρόλο και τον βραχνά των εισαγωγικών εξετάσεων και θα τού δοθεί ο χρόνος να εστιασθεί σε µια πραγµατική µόρφωση κατά την περίοδο τής ηλικίας των µαθητών (15 - 18 ετών) που έχουν τη µεγαλύτερη προσληπτική και δηµιουργική ικανότητα. Μια ουσιαστική αναµόρφωση τού προγράµµατος τού Λυκείου θα εξασφάλιζε αυτόν τον καίριο παιδευτικό του ρόλο. Εχοντας αποφοιτήσει από το Λύκειο οι µαθητές, µ’ ένα απολυτήριο που µπορεί να επανακτήσει βαθµηδόν τη χαµένη του αξία, θα προχωρήσουν είτε στις εξετάσεις που θα διεξάγει το Εθνικό Εξεταστικό Κέντρο (από ειδικούς εκπαιδευτικούς τής µαχοµένης Εκπαίδευσης και εξειδικευµένους πανεπιστηµιακούς) µε έγκυρο, αξιόπιστο και αδιάβλητο εξεταστικό σύστηµα, είτε θα στραφούν αµέσως στον χώρο εργασίας. Τα ΑΕΙ, διαφοροποιούµενα ως προς τις απαιτήσεις τους, θα έχουν λόγο στην εισαγωγή των φοιτητών τους διαµορφώνοντας τους όρους εισαγωγής (την απαιτούµενη κατά µάθηµα και κλάδο βαθµολογία).

Αρα τα πραγµατικά προβλήµατα τού σηµερινού αποτυχηµένου συστήµατος εισαγωγής στα ΑΕΙ δεν επιλύονται και µε το προτεινόµενο σύστηµα, απλώς γίνονται ορισµένες βελτιώσεις στο υπάρχον σύστηµα. Εδώ δεν αποτολµήθηκαν πάλι οι ριζικές λύσεις και ανατροπές που απαιτούνταν για ένα θέµα που ενδιαφέρει το µεγαλύτερο µέρος τού ελληνικού λαού. Πιθανότατα λόγω τής δεινής οικονοµικής καταστάσεως στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγµή η χώρα και µε χαίνον το πρόβληµα τής µεταρρύθµισης στην Ανώτατη Παιδεία, η πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου Παιδείας έκρινε ότι δεν µπορεί να προχωρήσει τώρα σε ριζικές αλλαγές. Ετσι, δεν λύνεται και αυτή τη φορά το µείζον πρόβληµα τού τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση τού Λυκείου από τον φροντιστηριακό χαρακτήρα του.

Ούτε η ελληνική οικογένεια ανασαίνει, ούτε η Παιδεία µας αναβαθµίζεται.

Εκπτωτική κάρτα δίνει το Υπουργείο υγείας στους διαβητικούς.

Προφανώς το συγκεκριμένο άρθρο είναι τελείως άσχετο με το blog της σχολής μας. Ο λόγος που θέλω να το ανεβάσω είναι ότι το 37,4% του ελληνικού πληθυσμού υποφέρουν από αυτή την αρρώστια η οποία είναι χρόνια. Όπως έχετε καταλάβει, δεν πρόκειται για σπάνια ασθένεια αλλά συχνή! Τα άτομα αυτά λοιπόν δικαιούνται πολλές μειώσεις τιμών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τώρα πλέον με την ειδική κάρτα έχουν κάποιες παραπάνω εκπτώσεις... Σας παραθέτω λοιπόν ένα άρθρο δημοσιευμένο στην Ελευθεροτυπία, της Σοφίας Νέτα.

Η κάρτα, η οποία δεν είναι πιστωτική, θα προσφέρει σε όλους τους πάσχοντες από διαβήτη μειωμένες τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανάγκη, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.Η κάρτα προνομίων για τα άτομα με διαβήτη, θα τεθεί σε ισχύ την 14η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Θα λειτουργεί με το σύστημα του barcode το οποίο είναι συμβατό με τα περισσότερα σημεία πώλησης της χώρας. Η κάρτα προνομίων για τα άτομα με διαβήτη παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της ΕΛΟΔΙ Δημήτρη Συκιώτη σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη.Στη συνέντευξη Τύπου μίλησαν επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας Σταύρος Μπούσμπουλας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γεώργιος Πατούλης και ο επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Οικονομικών Υγείας της ΕΣΔΥ Κώστας Αθανασάκης.Με την κίνησή τους αυτή, οι εκπρόσωποι της ΕΛΟΔΙ προσφέρουν οικονομική ελάφρυνση στους διαβητικούς ασθενείς και δη σε αυτούς που πάσχουν από διαβήτη τύπου ΙΙ, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς, δεν έχουν πλήρη κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία για την αγορά των φαρμάκων.Μελέτη η οποία διεξήχθη πρόσφατα, από επιστήμονες του Τομέα Οικονομικών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), δείχνει ότι με την πλήρη κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεγαλύτερο ποσοστό των διαβητικών ασθενών θα ακολουθούσε «κατά γράμμα» τη θεραπεία.Οπως εξήγησε ο κ. Συκιώτης, οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν την κάρτα προνομίων ταχυδρομικά στο σπίτι τους, καταβάλλοντας μία συμβολική ετήσια συνδρομή της τάξεως των 3 ευρώ, η οποία θα καλύπτει τα έξοδα εκτύπωσης, πλαστικοποίησης και αποστολής της κάρτας.Στη συνέχεια, επιδεικνύοντας την κάρτα στα συμβεβλημένα καταστήματα, θα τους παρέχεται η έκπτωση που δικαιούνται βάσει της συμφωνίας με τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.Οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται για την κάρτα προνομίων από την ιστοσελίδα www. kartadiaviti.gr, την τηλεφωνική γραμμή 801 500 35 35, η οποία θα λειτουργεί καθημερινά, τις ιστοσελίδες της ΕΛΟΔΙ (www. elodi. org) και των συμβεβλημένων με το πρόγραμμα εταιρειών.


Σίγουρα αυτό το άρθρο δυστυχώς αφορά πολλούς συναδέλφους μας. Συγχαρητήρια στην κυρία Νέτα για το άρθρο της.

Θανάσης Χριστοδουλάκης

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Τέλος Ψηφοφορίας //// Νέα Ψηφοφορία!

Η ψηφοφορία με ερώτημα «Πόση ώρα κάνετε τη διαδρομή Σπίτι – Πα.Πει;» μόλις έληξε. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

0-30min – 20 ψήφοι, 22%

30min-1h – 22 ψήφοι, 25%

1h-1h30min – 32 ψήφοι 36%

1h30min-2h – 10ψήφοι, 11%

2h++ - 3ψήφοι, 3%

Το σύνολο των ψήφων είναι 87.

Το επόμενο ερώτημα είναι: «Σε ποιο έτος είστε;»

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο ++

Θέματα εξέτασης για το μάθημα "Ανάλυση Διακύμανσης" του 7ου εξαμήνου

Για να κατεβάσετε τα θέματα για το μάθημα "Ανάλυση Διακύμανσης" του 7ου εξαμήνου, πατήστε ΕΔΩ.
Ενημερώνω τους φοιτητές ότι τα θέματα που ανεβάζω για το κάθε μάθημα, βρίσκονται στο αντίστοιχο εξάμηνο του αντίστοιχου μαθήματος στην κορυφή της σελίδας. Την περίοδο των εξετάσεων μπορείτε να τα βρείτε με αυτόν τον τρόπο.
Θανάσης Χριστοδουλάκης

Θέματα εξετάσεων για το μάθημα "Ασφαλίσεις Ζωής 1" του 4ου εξαμήνου

Για να κατεβάσετε τα θέματα για το μάθημα "Ασφαλίσεις Ζωής 1" του 4ου εξαμήνου, πατήστε ΕΔΩ.
Ενημερώνω τους φοιτητές ότι τα θέματα που ανεβάζω για το κάθε μάθημα, βρίσκονται στο αντίστοιχο εξάμηνο του αντίστοιχου μαθήματος στην κορυφή της σελίδας. Την περίοδο των εξετάσεων μπορείτε να βρείτε με αυτόν τον τρόπο.
Θανάσης Χριστοδουλάκης

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση σε μερικούς

To blog είναι ένας τρόπος να βγάζει κάποιος τη δική του «εφημερίδα» και για να ενημερώνει μία ομάδα ανθρώπων. Αν κάποιους τους πειράζει εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω κάτι... Ούτε μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, αλλά και ούτε να κάτσω να «σπάσω». Ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει τη γνώμη του όπως λέει το σύνταγμα. Το ξέρω πως η αλήθεια πονάει αλλά κάποιος πρέπει να μας τη λέει καμιά φορά...
Θανάσης Χριστοδουλάκης

Νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Λουκάς Παπαδήμος


Το βιογραφικό του....
Γεννήθηκε στην Αθήνα, κατάγεται από την Δεσφίνα Φωκίδας και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε φυσική στοΤεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), απ' όπου αποφοίτησε το 1970, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ηλεκτρολογική Μηχανική (1972) και πραγματοποίησε διδακτορικό (1978) στα οικονομικά. Παράλληλα εργάστηκε ως βοηθός ερευνών και ειδικός επιστήμων στο ΜΙΤ. Το 1980 εργάστηκε ως οικονομικός εμπειρογνώμων στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Το 1985επέστρεψε στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος (1985 - 1993). Το 1993 διορίστηκε υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και τον επόμενο χρόνο διοικητής της Τράπεζας παραμένοντας μέχρι το 2002. Το ίδιο έτος ανέλαβε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέση από την οποία αποχώρησε το 2010. Να σημειωθεί ότι έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (1994 - 1998), πρόεδρος της Υποεπιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Επιτροπής των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1993 - 1995) κ.α.
Παράλληλα με την επαγγελματική του σταδιοδρομία ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα. Την περίοδο 1975 - 1984 υπήρξε επίκουρος καθηγητής και στη συνέχεια αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης ενώ το 1988 εξελέγη καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2006 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Το 2010 τοποθετήθηκε άμισθος οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.
Είναι μέλος της παγκόσμιας μη κυβερνητικής οργάνωσης Τριμερής Επιτροπή (Trilateral Commission).

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Πάρτυ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το πρώτο πάρτυ της χρονιάς διοργανώνει η Δ.Α.Π.- Ν.Δ.Φ.Κ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου και ώρα 22:30 στο ισόγειο του Πανεπιστημίου. Να ενημερώσουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι κατά καιρούς διοργανώνονται διάφορα πάρτυ από τις δύο μεγάλες παρατάξεις του Πανεπιστημίου.

Παραιτήθηκε και επίσημα ο Γ. Παπανδρέου

«Είναι μία ιστορική στιγμή για τη χώρα. Να δούμε πως θα αξιοποιήσουμε τις πολύ θετικές αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την είσοδό του στο προεδρικό μέγαρο όπου συναντάται αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του ο κ. Παπούλιας εξέφρασε την ανακούφισή του για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, τονίζοντας πως είναι μία απόφαση που περίμενε ο λαός.

«Περιμένουμε τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης που θα ασχοληθεί με πολλά δύσκολα», είπε ο κ. Παπούλιας, ενώ έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης την εδραίωση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου.

Λίγη ώρα νωρίτερα, σε διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό ο Γ. Παπανδρέου είπε ότι: «Σήμερα ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να εγγυηθούμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου και να παραμείνουμε ασφαλείς στο ευρώ».

«Σήμερα παρά τις διαφορές μας αφήνουμε στην άκρη τις αντιπαραθέσεις Έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ να πιστέψουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Από την αρχή ήταν προφανές ότι για να πετύχουμε την ιστορική αυτή συμφωνία έπρεπε να επιλέξουμε ένα πρόσωπο στο οποίο θα πιστεύουμε όλοι», πρόσθεσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι πήρε την απόφαση να παραιτηθεί με μόνο γνώμονα το μέλλον της Ελλάδας, ενώ υποστήριξε ότι η χώρα θα πορευτεί με ένα προσδιορισμένο οδικό χάρτη. 

«Η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει με τη στήριξη όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανδρέου.

Κάνοντας ένα απολογισμό της θητείας του, ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, δήλωσε υπερήφανος που παρά τις αντιξοότητες «καταφέραμε να κρατήσαμε τη χώρα όρθια και αποφύγαμε τη χρεοκοπία».

«Μπροστά στο εθνικό συμφέρον δεν λογαριάζω ούτε λογάριασα ποτέ μου τίποτε. Κανένα αξίωμα, καμία καρέκλα και κανένα πολιτικό κόστος γιατί για εμένα, η Ελλάδα είναι πάνω από όλα, είναι επιλογή, τόσο μάλλον επειδή ήμουν παιδί της διασποράς», είπε.

Tέλος, ο κ. Παπανδρέου ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για την εμπιστοσύνη και για την αντοχή σε δύσκολες καταστάσεις, ενώ ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο νέο πρωθυπουργό και τη νέα κυβέρνηση, τονίζοντας ότι θα είναι δίπλα τους.

Αμέσως μετά το μήνυμά του στους πολίτες, ο κ. Παπανδρέου μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 19:00 ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση των κ.κ. Παπανδρέου, Σαμαρά και Καρατζαφέρη.

Ο πρόεδρος της ΝΔ και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ μετέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο, ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, ο κ. Καρατζαφέρης αποχώρησε εκφράζοντας την λύπη του, όπως είπε, για τα παιγνίδια τακτικής στα οποία οι δύο αρχηγοί παρέσυραν τον Κάρολο Παπούλια.

Πηγή: Το Πρώτο Θέμα