Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Erasmus (Πρόγραμμα δια βίου μάθησης)

Το πρόγραμμα erasmus...
Αποτελεί τη δράση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση του προγράμματος-ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διά Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Programme - LLP). Αποτελεί συνέχεια, σε αναθεωρημένη και ανεπτυγμένη μορφή, του προγράμματος Ευρωπαϊκής δράσης για την κινητικότητα σπουδαστών Πανεπιστημίων που ξεκίνησε το 1987 και συνεχίστηκε ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ (1995-1999) και ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ (2000-2007).
Το Erasmus χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας σε πολλές χιλιάδες σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ήδη ξεπεράστηκε κατά πολύ το 1.500.000 σπουδαστών που μετακινήθηκαν), ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών για σπουδαστές που δεν συμμετέχουν άμεσα σε ανταλλαγές.

Η δημιουργία διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων συνεργασίας για την κινητικότητα των φοιτητών (διάρκειας από τρεις μήνες έως ένα έτος) και για διδάσκοντες (από μία έως οκτώ εβδομάδες), η οργάνωση εντατικών προγραμμάτων σύντομης διάρκειας για εκπαιδευτικούς και σπουδαστές, η από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, είναι μερικές από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ERASMUS.

Το ERASMUS είναι ανοιχτό σε όλα τα είδη ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους κλάδους και βαθμίδες σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής διατριβής.

Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές, μέσω των υποτροφιών, να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους (από τρεις μήνες έως ένα έτος) σε πανεπιστήμιο άλλου κράτους-μέλους. Το μέρος αυτό των σπουδών αναγνωρίζεται πλήρως μέσα από το ECTS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit Transfer & Accumulation System).
Δικαιώματα Φοιτητή Erasmus:

Το πανεπιστήμιο προέλευσης και το πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει διαπανεπιστημιακή σύμβαση.
Το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα υποδοχής συνυπογράφουν με τον φοιτητή Erasmus, πριν την αναχώρησή του, Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι δραστηριότητες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που θα συγκεντρωθούν μετά το πέρας της περιόδου.
Ο φοιτητής Erasmus δεν καταβάλλει στο πανεπιστήμιο υποδοχής δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, έξοδα εξετάσεων, έξοδα για πρόσβαση σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες κατά την περίοδο σπουδών Erasmus.
Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση από το πανεπιστήμιο προέλευσης για τις δραστηριότητες που ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας Erasmus, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης.
Κατά τη λήξη των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, χορηγείται αναλυτική βαθμολογία για τα μαθήματα/ έργο που πραγματοποιήθηκαν (πραγματοποιήθηκε), υπογεγραμμένη από το ίδρυμα/ επιχείρηση υποδοχής. Η αναλυτική βαθμολογία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα καθώς και τις μονάδες και τους βαθμούς που συγκέντρωσε ο φοιτητής. Εάν η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών, η εν λόγω περίοδος καταγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος – DiplomaSupplement.
Ο φοιτητής Erasmus τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης και μεταχείρισης από το πανεπιστήμιο υποδοχής με τους φοιτητές του πανεπιστημίου υποδοχής.
Ο φοιτητής Erasmus έχει δικαίωμα πρόσβασης στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus καθώς και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.
Κατά την περίοδο διαμονής στο εξωτερικό, η υποτροφία ή δάνεια που έχουν χορηγηθεί στον φοιτητή Erasmus από την χώρα προέλευσης εξακολουθούν να ισχύουν.
Υποχρεώσεις Φοιτητή Erasmus:

Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmusπου έχει συνάψει με το πανεπιστήμιο προέλευσης ή την Εθνική Μονάδα.
Ο φοιτητής Erasmus θα διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης αποτελούν αντικείμενο έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου προέλευσης και του πανεπιστημίου υποδοχής αμέσως μόλις πραγματοποιηθούν.
Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να διανύσει το σύνολο της συμφωνηθείσας περιόδου σπουδών/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση στο πανεπιστήμιο/ επιχείρηση υποδοχής αντίστοιχα και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις ή λοιπές μορφές αξιολόγησης. Επιπλέον, ο φοιτητής Erasmus θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και κανονισμούς του πανεπιστημίου/ επιχείρησης υποδοχής. Κατά την επιστροφή του, ο φοιτητής Erasmus θα συντάξει έκθεση σχετικά με την περίοδο σπουδών Erasmus/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση και θα παρέχει τα σχετικά στοιχεία, εάν τούτο απαιτηθεί από το πανεπιστήμιο προέλευσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Εθνική Μονάδα.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα:

Προσδιορίστε τη φύση του προβλήματος και επιβεβαιώστε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.
Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματός σας και εάν απαιτηθεί, ακολουθείστε την επίσημη διαδικασία υποβολής προσφυγών που ισχύει στο ίδρυμα προέλευσής σας.
ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS
Tα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι φοιτητές των Πανεπιστημίων της Ελλάδας για να μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus είναι τα εξής:

Να έχουν ολοκληρώσει το Ά έτος των σπουδών τους & αν είναι σε μεγαλύτερο έτος να έχουν επιτύχει τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των προηγούμενων ετών.
Να μπορούν να τεκμηριώσουν ικανοποιητική γνώση της γλώσσας του κράτους υποδοχής που σημαίνει να έχουν δίπλωμα βασικών γνώσεων της αντίστοιχης γλώσσας (π.χ. Lower στα Αγγλικά, Grundstufe στα Γερμανικά, Básico στα Ισπανικά). Στην περίπτωση που τα μαθήματα προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα στην χώρα υποδοχής τότε χρειάζεται το Lower.
Να εγγραφούν σε μαθήματα, που αθροίζουν τουλάχιστον 30 ECTS μονάδες, ανά εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα θα πρέπει να αναγραφούν στη Αίτηση/Σύμβαση Σπουδών (Learning Agreement) και να εγκριθούν από τον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus. Τροποποιήσεις στις επιλογές μαθημάτων που θα κάνετε στην Αίτηση/Σύμβαση Σπουδών, μπορούν να γίνουν μέσα στον πρώτο μήνα της φοίτησης σας στο ίδρυμα υποδοχής και μετά από έγκαιρη ενημέρωση και συμφωνία του Τμηματικού Υπευθύνου για τις προτεινόμενες αλλαγές.
Να συμμετάσχουν στην εξέταση όλων των προαναφερόμενων μαθημάτων, στα οποία έχουν εγγραφεί, και ανεξαρτήτως αποτελέσματος να προσκομίσουν κατά την επιστροφή τους τις ανάλογες βεβαιώσεις.
Να επιτύχουν στην εξέταση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 10 ECTS μονάδες τουλάχιστον (σε διαφορετική περίπτωση το ΙΚΥ απαιτεί την επιστροφή των χρημάτων της υποτροφίας!).
Η αντιστοιχία με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος (Υποχρεωτικά ή Υποχρεωτικά Επιλογής) δεν μπορεί να γίνει με μαθήματα ανωτέρου εξαμήνου από αυτό (το εξάμηνο) που θα βρίσκονται οι φοιτητές τη στιγμή της μετάβασης τους στο ξένο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας φοιτητής/τρια του τμήματος που βρίσκεται στο 3ο εξάμηνο σπουδών και θα πάει στο Erasmus κατά το 4ο εξάμηνο δεν μπορεί στη Αίτηση/Σύμβαση Σπουδών να αντιστοιχίσει μαθήματα του «ξένου» προγράμματος σπουδών (που θα περάσει κατά τη συμμετοχή του στο Erasmus), με μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του τμήματος που προσφέρονται στο 5ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.
Όταν ένα μάθημα του «ξένου» προγράμματος σπουδών δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχιστεί με κάποιο μάθημα του προγράμματος σπουδών του τμήματος (αρμόδιος για να το κρίνει είναι ο κάθε φορά τμηματικός υπεύθυνος Erasmus του τμήματος), τότε υπάρχει η δυνατότητα το μάθημα αυτό να αναγνωριστεί από τη Γ.Σ. του τμήματος ως έχει με τον ξενόγλωσσο τίτλο του, και πιστώνεται στον φοιτητή/τρια ως ένα μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής με τρεις (3) διδακτικές μονάδες.
Τα μαθήματα στα οποία επιτυγχάνουν οι φοιτητές κατά την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS μπορούν να προσμετρούνται πέρα από το μέγιστο αριθμό μαθημάτων (10) που ενδεχομένως ο φοιτητής να δηλώσει στο ίδιο εξάμηνο.Όσον αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο του Erasmus placements, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα πρέπει:Να είναι τελειόφοιτοι (στο 4ο έτος) και να έχουν επιτύχει τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν περάσει τα περισσότερα βασικά μαθήματα της Κατεύθυνσής τους, η οποία μπορεί να συνδέεται με το εργασιακό καθήκον που καλούνται να εκτελέσουν, πράγμα που θα τους εξασφαλίζει ότι μπορούν να εκτελέσουν επαρκώς τα εργασιακά τους καθήκοντα.
Κατά την επιστροφή τους θα πρέπει να καταθέσουν ένα παραδοτέο (αναλυτική έκθεση) της πρακτικής άσκησης που έκαναν. Επίσης θα μεριμνήσουν να αποσταλεί στον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus από τον προϊστάμενό τους ειδική αναφορά/report για την εργασία τους, ώστε να μπορέσει ο τμηματικός υπεύθυνος να εκδώσει σχετική βεβαίωση συμμετοχής και αξιολόγησης τους στο πρόγραμμα Erasmus placement.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου