Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής
Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών στα Τμήματα
των Σχολών του Πανεπιστημίου, καλούνται να προσέλθουν
προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη
Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, από την Τετάρτη
29/10/2014 έως και Παρασκευή 7/11/2014 καθημερινά κατά
τις ώρες 09:00-13:00, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση
εγγραφής, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους
αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
αναγράφονται σε αυτή, καθώς επίσης και την αστυνομική τους
ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να
αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων ολοκληρώνεται
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου