Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι επιτυχόντες στo τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το σύστημα
των πανελληνίων εξετάσεων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) για το ακαδημαϊκό έτος
2012-2013, να προσέλθουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά από 11 έως και 28 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες 9.00–14.00 στις
αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων που έχουν επιτύχει κατά τις παρακάτω ημερομηνίες :
Τρίτη 11/9 Α - Β
Τετάρτη 12/9 Γ - Δ
Πέμπτη 13/9 Ε - Ζ
Παρασκευή 14/9 Η - Θ
Δευτέρα 17/9 Ι - Κα
Τρίτη 18/9 Κε - Κω
Τετάρτη 19/9 Λ - Μ
Πέμπτη 20/9 Ν - Ξ
Παρασκευή 21/9 Ο - Π
Δευτέρα 24/9 Ρ
Τρίτη 25/9 Σ
Τετάρτη 26/9 Τ - Υ
Πέμπτη 27/9 Φ - Χ
Παρασκευή 28/9 Ψ - Ω
Για την έγγραφή τους οι επιτυχόντες καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους
(Καραολή-Δημητρίου 80 στον 1ο όροφο για όλα τα Τμήματα, εκτός από το Τμήμα Ψηφιακών
Συστημάτων και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, των οποίων οι Γραμματείες
βρίσκονται στην οδό Ζέας 80-82) τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
- Αίτηση για εγγραφή (το έντυπο χορηγείται από το Πανεπιστήμιο)
- Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως
επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή
τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (η υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από το
Πανεπιστήμιο)
- Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και από τα ΕΠΑΛ(Ομάδα Β’) (90% και 10%)
υποβάλλουν και νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης
πρόσβασης.
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την
αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να
αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Επισημαίνεται ότι κατά την εγγραφή των επιτυχόντων με τις ειδικές περιπτώσεις των
πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων δεν απαιτούνται επιπλέον
δικαιολογητικά και έλεγχος από τις Γραμματείες των Τμημάτων, όπως απαιτούνταν πέρυσι.
Μέσα στις ίδιες ημερομηνίες υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή οι υπαγόμενοι στην
ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, οι
οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν στη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής κατά την
εγγραφή τους, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης
περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι
μετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6-
2011(ΦΕΚ1307Β΄).
Μέσα στις ίδιες προθεσμίες, υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά
δικαιολογητικά και οι απόφοιτοι Γενικού λυκείου οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή
τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και
τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό και χάλκινο). Οι
υποψήφιοι αυτοί, πρέπει να καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
- Αίτηση για εγγραφή (το έντυπο χορηγείται από το Πανεπιστήμιο)
- Τίτλο απόλυσης Γενικού Λυκείου ή επικυρωμένο αντίγραφο του.
- Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων
και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή
Χημικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, από την οποία να προκύπτει η
βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε.
- Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΠΑ, από την
οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα μαθήματα αυξημένης
βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο Τμήμα ανήκουν στα
μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Λύκειο. Αντίστοιχα δικαιολογητικά
υποβάλλονται από τους αποφοίτους ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έχουν διακριθεί στη Βαλκανική
ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής ή Βιολογίας.
Μέσα στις ίδιες προθεσμίες, οι εισαγόμενοι αλλοδαποί – αλλογενείς και απόφοιτοι
Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων των κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής,
για το ακαδ. έτους 2012-2013, θα καταθέσουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
από αυτούς τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος τους για την
ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν
ανακοινωθεί με τις Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των
κατηγοριών: α) αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και β) αποφοίτων
λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών –μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής και στην
αριθ. Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ 272-Β΄) Υπουργική Απόφαση .
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την
έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης,
όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι
δυνατή η εγγραφή φοιτητή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία
11-28 Σεπτεμβρίου με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου φοιτητή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της
καθυστέρησης. Φοιτητής που δεν εγγράφηκε ούτε με την ανωτέρω διαδικασία χάνει το
δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.
Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το
σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων και εισάγεται με τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις σε
άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν
προηγουμένως δεν διαγραφεί από την σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος.
Ειδική ταυτότητα σίτισης
Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης και πληρούν τις
προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στην από 4-9-2012 ανακοίνωση του Τμήματος
Φοιτητικής Μέριμνας (www.unipi.gr) να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματός τους τα
κάτωθι δικαιολογητικά : α) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία), β) δύο (2) φωτογραφίες,
γ) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δ) αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή, ε) έγγραφο
δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο
προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) του
ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών,
(χορηγείται από την υπηρεσία), ζ) βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η
φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής στην περίπτωση που είναι ενεργός φοιτητής του
πρώτου κύκλου σπουδών, η) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή έτους 2012 (για
τα εισοδήματα του 2011). Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα,
προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους
2012, θ) βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (εάν υπάρχει επιδότηση).
Τα έντυπα που χρειάζονται για την εγγραφή θα διατίθενται στο ισόγειο του
κεντρικού κτιρίου στην αίθουσα Τελετών κατά τις ώρες 8.00-13.00.
Από τη Διεύθυνση Σπουδών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου